Centrum Integracji Społecznej
97-500 Radomsko, ul. Kopiec 17

Idea Centrum Integracji Społecznej (CIS)

     Podstawowym celem CIS jest przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym długotrwale bezrobotnych i bezdomnych do podjęcia pracy oraz powrotu do aktywnego życia społecznego. Osoby te najczęściej znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i zdobywanie dochodów w godny sposób.

     CIS-y tworzone są w oparciu o Ustawę o Zatrudnieniu Socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku. Ustawa ta jest konsekwencją Narodowej Strategii Integracji Społecznej i wpisuje się w koncepcje dotyczące aktywnej polityki społecznej, lansowanej w krajach Unii Europejskiej, w myśl idei "praca zamiast zasiłku". W ustawie po raz pierwszy dostrzeżono formalnie związek między terapią, pracą socjalną, a działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej. Ten akt prawny stworzył podstawy do kompleksowych działań mających na celu przywrócenie społeczeństwu osób dotkniętych dysfunkcjami społecznymi.

Utworzenie i działalność CIS w Radomsku

      Centrum Integracji Społecznej w Radomsku zostało utworzone w 2009 roku przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Radomsku (w skrócie: CHSD) jako jednostka wyodrębniona organizacyjnie i finansowo.

      Działalność CIS w Radomsku jest zgodna ze statutem CHSD. Działalność usługowa, handlowa i wytwórcza prowadzona w CIS stanowi statutową działalność odpłatną pożytku publicznego. Dochody z tej działalności przeznaczone są na pokrycie bieżących kosztów działalności CIS.

Finansowanie CIS

      Utworzenie CIS w Radomsku i działalność w okresie 2009-2013 było współfinansowane z następujących źródeł: EFS, Fundusz Pracy i środki własne stowarzyszenie. Od 2014 roku, Centrum współfinansowane jest ze środków własnych CIS pochodzących ze sprzedaży towarów i usług wykonanych przez uczestników CIS, Funduszu Pracy, dotacji przyznanych przez Miasto Radomsko, darowizn.

Co proponuje CIS w Radomsku w latach 2014-2015?

     Centrum Integracji Społecznej w Radomsku proponuje kompleksowy system wsparcia zapewniający rozwój zawodowy i podwyższenie kompetencji osobistych poprzez:

     1. Praktyczne zajęcia zawodowe realizowane w ramach dwóch profili zawodowych:

     2. Wsparcie psychologa, doradcy zawodowego i pracownika socjalnego w zakresie:

Co zapewniamy uczestnikom CIS w Radomsku?

JAK ZOSTAĆUCZESTNIKIEM CENTRUM?

Krok I. Odpowiedz sobie na pytanie: czy spełniasz przynajmniej jedno z poniżej wymienionych kryteriów, a tym samym czy jesteś osobą?

Uczestnikiem CIS nie może być osoba długotrwale bezrobotna lub bezdomna jeśli ma prawo do: zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Krok II. Zgłoś się na wstępną rozmowę kwalifikacyjną do siedziby Centrum

Kontakt:

Centrum Integracji Społecznej w Radomsku
Adres: ul. Kopiec 17, 97-500 Radomsko
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Tel./fax. 044-738-18-16, 044-683-51-39

Podstawa prawna: